top of page

INTEGRITETSPOLICY

Information om personuppgiftshantering för dig som patient

Varje gång du kontaktar oss som patient registrerar vi personuppgifter om dig. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi är skyldiga att föra en journal för varje patient. Journalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via telefon och vi kallar till behandling och undersökning med överenskommet intervall per telefon, e-post, sms eller brev. För att tillhandahålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn och telefonnummer och du kan även lämna din e-postadress om du vill. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt journalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen. Genom att skriva in dig som patient hos oss, ger du ditt samtycke till att vi använder din adress, ditt telefonnummer och eventuell e-postadress för att skicka bre, sms, e-post eller ringa dig för att kalla dig till besök eller påminna dig om bokad tid. Du kan när som helst återta detta samtycke och vi kommer då att inaktivera din journal hos oss.Hur länge vi bevarar dina personuppgifter

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter i annat fall än när vi är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.Dina rättigheter som patient

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din journal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din journal. För att få en uppgift borttagen måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Innan uppgift görs tillgänglig för annan vårdgivare genom sammanhållen journalföring ska du informeras om vad sammanhållen journalföring innebär. Notera i sammanhanget att för att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. I dagsläget har vi inga journaler tillgängliga elektroniskt för annan vårdgivare annan är remissinstanser.

Du har rätt att göra invändningar mot vissa personuppgiftsbehandlingar som vi utför med stöd av ett allmänt intresse. Du måste i så fall specificera vilken behandling du invänder mot.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet kontaktar du Datainspektionen på www.datainspektionen.se.Vem är personuppgiftsansvarig?

Pudas Tandläkeri AB orgnr: 559108-8504 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

bottom of page